• Katalog
 • hyzmaty
 • kompaniýasy

TTG Group Co., Ltd.

Möhüm bahalar, netijeli önümçilik wagty we satuw hyzmatyndan soň gowy

kompaniýa_intr_img1

Biz hakda

Kompaniýamyz 2000-nji ýylda döredildi we öý haýwanlary pudagynda köp ýyllyk taryhymyz bar.Şanhaýyň golaýynda ýerleşip, amatly suwdan, gury ýerden we howa gatnawyndan lezzet alýarys.Biziň kompaniýamyzda 100-den gowrak işçi işleýär;işgärlerimiziň tagallasy bilen ajaýyp haýwan önümlerini öndüriji bolduk.Kompaniýamyza gowy tehniki mümkinçilikler berip, önümiň hilini ýokarlandyrmaga yzygiderli synanyşdyk.Ösen tehnologiýa bilen tanyşdyrdy, öňdebaryjy enjamlar getirildi.Önümlerimiz Angliýa, Amerika we beýleki Günbatar ýurtlaryna eksport edilýär.

Biziň kompaniýamyz “amatly bahalar, öndürijilikli önümçilik wagty we satuw hyzmatyndan soň gowy” diýip hasaplaýar.Özara ösüş we peýdalar üçin has köp müşderi bilen hyzmatdaşlyga umyt edýäris.Mümkin bolan alyjylaryň biziň bilen habarlaşmagyny makullaýarys.

Önümlerimiz

Biziň hyzmatymyz

Biz döredijilikli

Biz döredijilikli

Toparymyzyň agzalarynyň hemmesi ýokary hünär derejesini alýarlar, rahatlyk we garşydaş gurşaw elmydama bize täze pikirler döretmäge mejbur edýär.

Biz höwesli

Biz höwesli

Wagt näçe bolsa-da, talap eden talaplaryňyza garamazdan, size iň gowy tarapymyzy görkezmek üçin elmydama begenip we ýylgyryp bileris, sebäbi ähli müşderilerimize kömek etmäge taýýardyrys.

Biz tejribeli

Biz tejribeli

Kompaniýamyz 2000-nji ýylda döredildi we öý haýwanlary pudagynda köp ýyllyk taryhymyz bar.Şanhaýyň golaýynda ýerleşip, amatly suwdan, gury ýerden we howa gatnawyndan lezzet alýarys.

Hyzmatdaşlar

 • Hyzmatdaşlar1
 • Hyzmatdaşlar2
 • Hyzmatdaşlar3
 • Hyzmatdaşlar4
 • Hyzmatdaşlar5
 • Hyzmatdaşlar6
 • Hyzmatdaşlar7
 • Hyzmatdaşlar8
 • Hyzmatdaşlar9
 • Hyzmatdaşlar10
 • Hyzmatdaşlar11
 • Hyzmatdaşlar12
 • Hyzmatdaşlar13
 • Hyzmatdaşlar14
 • Hyzmatdaşlar15
 • Hyzmatdaşlar16
 • Hyzmatdaşlar17
 • Hyzmatdaşlar18
 • Hyzmatdaşlar19
 • Hyzmatdaşlar20